Velkommen til Lyder Sagen borettslag

Husordensregler for Lyder Sagen borettslag

Alminnelige ordensregler

1.1.     Alle som bor/oppholder seg i huset skal bidra til ro og orden i samsvar med god skikk.

1.2.     Gatedør og ytterdør til bakgården skal være låst hele døgnet. I kjellergangene skal lyset være slukket og dørene låst når ingen er til stede.

1.3.     Mellom kl. 23.00 og 08.00 skal støy i form av eksempelvis høy musikk og bruk av verktøy ikke forekomme. På lørdager, søndager og offentlige fridager skal morgenfreden vare til kl. 09.00. Dette kan likevel fravikes dersom berørte naboer er varslet rimelig tid i forveien og ikke har protestert snarest, med rimelig og saklig grunn.

1.4.     Nøkler til leilighet og boss-sug, utenom tildelt sett, må eier selv bekoste. Samtlige nøkler avleveres ved fraflytting.

Bruk av fellesrom og altan

2.1.     Fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for. Sykler, ski, kjelker, barnevogner og lignende skal plasseres i sykkelbod, egen bod eller på anviste plasser – ikke i trappeoppgang eller gang. Gjenstander som etterlates i strid med reglene kan bli kastet.

2.2. Styret har ansvaret for å følge opp borettslagets avtaler med ulike leverandører av servicetjenester til laget, herunder trappevask.

2.3. Spyling eller renhold av altan må skje på en måte som ikke medfører ubehag for andre beboere. Det samme gjelder vask av vinduer.

2.4. Altankasser skal ikke plasseres på utsiden av altanene eller på franske altaner.

2.5. Bruk av grill på private altaner er ikke tillatt. Gassgrill skal benyttes ved grilling på felles takterrasse. På grunn av brannfare er bruk av andre griller ikke tillatt.

2.6. Solstoler/-senger må ikke bli stående permanent på takterrassen. Plasseres i bod når de ikke er i bruk.

2.7. Det anmodes sterkt å unngå røyking på balkongene, særlig i byggenes midtre del, hvor to naboer deler en balkong med skillevegg mellom. Dette for å sikre god livskvalitet for alle, inkludert allergikere.

Tilkobling/Vedlikehold/Oppussing

3.1.     Det er ikke tillatt å koble kjøkkenventilator med motor eller tørketrommel til borettslagets luftavtrekkssystem. Avtrekksventilen på badet skal ikke reguleres. Dersom det er aktuelt å rengjøre avtrekksventilen, må hele ventilen (med ringen) tas ned. Det skal ikke justeres på selve kjeglen da dette vil forstyrre balansen i anlegget. Før evt. skifte av ventilator må styret kontaktes. Dersom en andelseier forårsaker ubalanse i anlegget, kan kostnadene med ny innregulering belastes vedkommende. Det er kun anledning til å bruke tørketrommel av kondenstypen.

3.2.     Ved større indre ombygninger av leiligheten, for eksempel endringer i planløsningen, må styret søkes om godkjennelse. For oppussing av bad gjelder egne regler og søknadsplikt ved større arbeider. Andelseier må sette seg inn i gjeldende regler før oppussing starter. Det er et krav at alt arbeid som omfatter det elektriske anlegget og vannføring skal utføres av godkjente fagfolk.

3.3.     Det er borettslaget i fellesskap som er ansvarlig for alt ytre vedlikehold.

3.4.     Evt. montering av markiser og fargen på disse skal godkjennes av borettslagets styre. Til utvendig maling (tak på altaner og betongvegg på enkelte altaner) skal brukes murmaling med fargekode 0802-G98Y eller 1502-Y50R. Ønskes et lysere tak, bruk standard hvit.

3.5.     Private utendørs antenner er ikke tillatt.

3.6.     Montering av varmepumper er ikke tillatt.

3.7.     Borettshaverne er ansvarlige for at leiligheten med utrom til enhver tid er i ordentlig stand. Utstyr i leilighetene, som fastmonterte ovner, brannslange m.v., er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Borettshaverne plikter å ta vare på og vedlikeholde utstyret. All skade på leilighet og utstyr må erstattes. Ved skader skal det straks meldes fra til styret i borettslaget.

  • Pass på at rømningsveien på altanen er fri.

Dyrehold

4.1.     Det er tillatt med dyrehold i borettslaget forutsatt at dyrets eier er kjent med ”Lov om hundehold”. Dette gjelder derimot ikke dyrehold i næringsøyemed som er ulovlig.

4.2.     Det kreves at dyreholdet ikke er til ulempe/vesentlig sjenanse for øvrige beboere. I motsatt fall kan styret i hvert enkelt tilfelle oppheve tillatelsen til dyrehold. Dyrets eier plikter da umiddelbart å sørge for at dyret ikke oppholder seg i noen deler av borettslaget.

4.3.     Det er kun tillatt med ett kjæledyr pr. husstand, med mindre styret samtykker.

Søknad om å overlate bruken av leiligheten til andre

5.1.     Søknad om å få overlate bruken av leiligheten til andre enn eieren leveres styret. Søknaden skrives fortrinnsvis på eget skjema som kan fås ved henvendelse til BOB.

Brudd

  • Brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse.

Disse reglene trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Reglene kan endres hvis styret finner det nødvendig.